دانلود رایگان


بررسی فقهی واژه کفر در مذاهب اسلامی - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پژوهش کامل و آمادهمناسب برای دانشجویان و محققیت رشته حقوق فقه الهیات و معارف اسلامیموضوع :بررسی فقهی واژه کفر در مذاهب اسلامیتعداد صفحات : 130فرمت : قابل

دانلود رایگان دانلود پژوهش کامل و آمادهمناسب برای دانشجویان و محققیت رشته حقوق فقه الهیات و معارف اسلامیموضوع :بررسی فقهی واژه کفر در مذاهب اسلامیتعداد صفحات : 130فرمت : قابل ویرایش wordدارای چکیده انگلیسیچکیده و بخشی از مقدمه و فهرست مطالب:

فهرست مطالب


عنوان صفحه

چکیده .............................................................................................................................................................1

مقدمه .............................................................................................................................................................2

فصل اول : کلیات تحقیق........................................................................................................................4

1-1 بیان مسئله : ........................................................................................................................................5

1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق : .....................................................................................................7

1-3 اهداف تحقیق: .....................................................................................................................................8

1-3-1 هدف کلی : .....................................................................................................................................8

1-3-2 اهداف جزئی : ................................................................................................................................8

1-4 سؤالات تحقیق: ....................................................................................................................................8

1-4-1 فرضیه‌های تحقیق : .....................................................................................................................8

1-5 روش اجرا : ...........................................................................................................................................9

1-5-1 نوع روش تحقیق : .........................................................................................................................9

1-5-1-1 روش گردآوری اطلاعات : .......................................................................................................9

1-5-1-2 روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‌ها : .................................................................................10

1-6 پیشینه تحقیق : ................................................................................................................................10

1-7 کفر : ....................................................................................................................................................12

1-7-1 معنای لغوی : .................................................................................................................................13

1-7-2 انکار اصول دین : ...........................................................................................................................14

1-7-3 معنای اصطلاحی : .......................................................................................................................15

1-7-4 تقابل مفهوم « کفر» با دو مفهوم « ایمان » و« اسلام »: ...................................................16

1-8 ایمان: ...................................................................................................................................................16

1-8-1 اسلام : ............................................................................................................................................27

1-8-2 ایمان تصدیقی : .............................................................................................................................32

1-8-3 ایمان به خدا: ................................................................................................................................33

1-8-4 ایمان به لقاءالله و آخرت : .........................................................................................................34

1-8-5 کمترین حد تصدیق و معرفت برای ایمان : ..........................................................................37

1-9 نقش ولایت در زندگی : ..................................................................................................................38

1-9-1 خروج از ظلمات به نور : ..............................................................................................................38

1-9-2 رهایی از نوع محرومیت : ...........................................................................................................38

1-9-3 قرار گرفتن در زنجیره و شبکه اولیای الهی: ..........................................................................39

1-9-4 برخورداری از حمایت و نصر : ...................................................................................................39

1-9-5 پیوستن به شبکه ولایت : ...........................................................................................................40

1-10 نسبت کفر و ایمان : .....................................................................................................................40

1-10-1 نسبت ذکر و ایمان : ................................................................................................................42

1-10-2 استقرار ایمان در گرایش‌ها : ..................................................................................................43

1-10-3 استقرار ایمان در رفتارها : ......................................................................................................44

1-10-4 استقرار ایمان در موضع‌گیری‌ها : .........................................................................................45

1-10-5 استقرار ایمان در روابط با مؤمنین : ......................................................................................45

1-10-6 استقرار ایمان در دین‌داری و طلب روزی : .........................................................................45

1-10-7 استقرار ایمان در ابتلائات : ...................................................................................................47

فصل دوم : اقسام کفر از منظر مذاهب خمسه.........................................................................50

2-1 معنای قرآنی کفر : ........................................................................................................................51

2-2 اقسام کفر از منظر متکلمان : .....................................................................................................56

2-2-1 کفر انکار : ...................................................................................................................................56

2-2-2 کفر جحود : ..............................................................................................................................56

2-2-3 کفر عناد : .................................................................................................................................56

2-2-4 کفر نفاق : ................................................................................................................................57

2-3 اقسام کفر در کلام امام صادق (علیه‌السلام) : .........................................................................57

2-3-1 کفر جحود : ..............................................................................................................................57

2-3-2 انکار ربوبیت : ..........................................................................................................................57

2-3-3 انکار همراه شناخت : .............................................................................................................57

2-3-4 کفر عصیان : ...........................................................................................................................58

2-3-5 کفر برائت : ...............................................................................................................................58

2-3-6 کفر نعمت : ...............................................................................................................................58

2-3-7 کفر مطلق : ..............................................................................................................................58

2-4 شرک : ...........................................................................................................................................58

2-4-1 فجور : ......................................................................................................................................60

2-4-2 ظلم : ........................................................................................................................................61

2-4-3 اعتداء : ......................................................................................................................................64

2-4-4 کافر : ........................................................................................................................................66

2-5 اقسام کافران : ..............................................................................................................................67

2-6 احکام کافر : .................................................................................................................................67

2-7 وجوه کفر : ...................................................................................................................................68

2-7-1 کفر، برتری‌جویی است : ........................................................................................................69

2-7-2 کفران نعمت : ..........................................................................................................................69

2-7-3 التزام همه‌جانبه : ....................................................................................................................70

2-7-4 برائت از کفر : ..........................................................................................................................71

2-7- 5 کفر یعنی پوشانیدن : .........................................................................................................74

فصل سوم : شرایط و احکام کفر : .............................................................................................79

3-1 کفر و کافر از دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت: .................................................................80

3-1-1 دیدگاه اهل سنت : ...............................................................................................................82

3-1-1-1 کفر در فقه حنفی: ..........................................................................................................90

3-1-1-2 آثار مکتوب فقهی درباره الفاظ کفر : ..........................................................................91

3-1-2 کفریات در زبان فارسی: .......................................................................................................92

3-1-3 معیارهای تکفیر: ....................................................................................................................93

3-2 مباحث مربوط به تکفیر در سال‌های اخیر : .........................................................................94

3-2-1 عبارات کفرآمیز فارسی: ......................................................................................................96

3-2-2 طبقه‌بندی کفریات زبانی : ..................................................................................................96

3-2-3 اتهام تکفیر به شیعه : .........................................................................................................97

3-3 موجبات کفر در قرآن : ...........................................................................................................98

3-3-1 کسی که به‌جایخدا، غیر او را برگزیند و یا برای او شریک قرار دهد: ..................99

3-3-2 انکار قرآن: ............................................................................................................................99

3-3-3 انکار خدا و رسول: ..............................................................................................................99

3-3-4 انکار معجزات و قیامت : ...................................................................................................99

3-4 الفاظ کفر و بی‌ایمانی در روایات : ......................................................................................101

3-4-1 بررسی و تحلیل روایات : ................................................................................................102

3-5 مرتب و اقسام کفر مخالفان : ..............................................................................................103

3-5-1 کفر اهل کتاب: ..................................................................................................................104

3-5-2 کفر مرتد : .........................................................................................................................107

3-5-3 ارتداد صحابه : ..................................................................................................................110

3-5-4موضع فقهای شیعه درباره کفر عامه: ..........................................................................111

3-5-5 فرع انگاری امامت : .........................................................................................................112

3-5-6 امامت، یک اصل دینی: ..................................................................................................112

3-6 بررسی و تحلیل اقوال فقها : ..............................................................................................113

3-6-1 امامت به ‌منزله اصل در مذهب : .................................................................................115

الف) اصول اسلام و اصول ایمان: ................................................................................................116

ب) اصول دین و اصول مذهب : .................................................................................................116

3-7 بررسی اقوال قائلین به اصل مذهب بودن امامت : ........................................................116

3-7-1 حکم مستضعفان : ..........................................................................................................116

فصل چهارم : نتیجه‌گیری: .....................................................................................................118

4-1 نتیجه گیری : .......................................................................................................................119

4-2 پیشنهادات:............................................................................................................................124

4-3 منابع : ...................................................................................................................................125

چکیده انگلیسی : ..........................................................................................................................130

چکیده:

واژۀ «کُفر» یکی از برجسته‌ترین واژگان کلیدی در قرآنکریم است. این واژه نقش مهمی در نظام اخلاقی-دینی قرآن (با بار معنایی منفی ) دارد؛و نه‌تنها مفهومی است که همۀ صفات منفی دیگر بر محور آن می‌گردد، حتی با قرائتسطحی قرآن مجید متقاعد می‌شویم که نقش مفهوم کفر چنان در همه‌جا جاری است که انسانحضور آن را در همۀ عبارات و آیاتی که با اخلاق و رفتار آدمی سروکار دارد حس می‌کند.چنانچه موضوع کفر در مورد شخصی صدق کند احکامی درباره او جاري می‌شود. نظریه مشهور در میان فقهاي امامیه آن است که کافر نجس است. نجاست از مهم‌ترین آن‌ها است و مراد از آن، نجاست عینی است . در مقابل، فقهاي اهل سنت نجاست کافر را نوعی نجاست حکمی می‌دانند یعنی کافر در حکم نجس است نه عین آن. در این نوشتار، کلمات کانونی واژۀ «کفر» در بیانقرآن مجید مشخص و تبیین می‌گردد؛ نوع رابطۀ معنایی آن‌ها در ساختار معنایی بررسی وتحلیل می‌شود تا سرانجام حوزۀ معنایی واژۀ کـُفر و واژگان پیرامونی آن بازشناختهشود. پس دیدگاه‌های مذاهب چهارگانه اهل سنت با دیدگاه شیعه امامیه در مورد احکامکفر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و از این رهگذر، نقاط اشتراک و افتراق دیدگاه هاکشف می‌گردد و دیدگاه درست تبیین می‌شود.

کلیدواژه‌ها:کُفر، فقه اهل سنت، مذاهب خمسه، فقه امامیه.

مقدمه :

معیار اسلام و کفر در قرآن، به‌صورت شفاف بیان‌شده است.
 از دیدگاه قرآن‌کسی که شعایر اسلام را اظهار نماید و بگوید: من مسلمانم، مسلمان است و کسی اجازه تعرّض به او را ندارد. 
قرآن، اظهار اسلام را نشانه مسلمان بودن می‌داند و می‌فرماید:
 “یا أَیهَا الَّذِینَ آم نوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِی سَبِیلِ اللهِ فَتَبَینُوا وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقی إِلَیکُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً ؛ 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید،هنگامی‌که درراه خدا گام می‌زنید (و برای جهاد می‌روید) تحقیق کنید
 و به خاطر این‌که سرمایه ناپایدار دنیا ( غنائمی) به دست آورید، 
به کسی که اظهار اسلام می‌کند نگویید مسلمان نیستی (نساء، 94). 
در شأن نزول این آیه آمده است: پس از بازگشت رسول خدا (صلی‌الله علیه و آله و سلم)
 از غزوه خیبر، اسامه بن زید را به همراه جمعی، به‌سوی تعدادی
 از روستاهای یهودی‌نشین اطراف فدک فرستاد تا آنان را به اسلام دعوت کند.
 مردی یهودی به نام “ مرداس بن نهیک “ که از حضور اسامه آگاهی یافت، 
نزدیکان و  اموال خود را در کنار کوه جمع نمود و نزد اسامه آمد، درحالی‌که می‌گفت:
 “ أشهد أن لا اله اللَّه و ان محمداً رسول اللَّه “، امّا أسامه او را به قتل رساند. 
پس از بازگشت نزد رسول خدا (صلی‌الله علیه و آله و سلم) رفت و جریان را به حضرت گفت. 
رسول خدا (صلی‌الله علیه و آله و سلم) به او فرمود:
 “ مردی را کشتی که به لا اله الا اللَّه و انّی رسول اللَّه، شهادت داد (مجلسی، 1037 ج 22: 92). “
 اسامه گفت: ای رسول خدا، او برای نجات از کشتن شهادت داد.
 “ رسول خدا ( صلی‌الله علیه و آله و سلم ) فرمود: آیا دل او را شکافتی تا آگاهی یابی!
همچنین به نقل از ابن عباس، شأن نزول این آیه‌این گونه است: 
گروهی از صحابه پیامبر (صلی‌الله علیه و آله و سلم) از راهی می گذشتند که
 مردی یهودی از بنی سلیم، به صحابه سلام کرد. آنان با خود گفتند: 
سلام او برای نجات و پناه بردن بوده است، از این‌ رو قصد کشتن
 او را نمودهوی را به قتل رساندند و غنایم او را گرفتند، پس‌ازآنکه نزد پیامبر( صلی‌الله علیه و آله و سلم) آمدند،
این آیه نازل شد. خداوند متعال پیش از این آیه، درباره حفظ جان افراد مؤمن می‌فرماید: 
“وَ ماکان لِمُؤْمِن أَنْ یقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاّ خَطَأً. . . و مَنْ یقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِیها. . . ( نساء: 92 و 93) 
و هیچ مؤمنی را نَسِزَد که مؤمنی را -جز به اشتباه- بکشد. . . و هر کس عمداً مؤمنی را بکشد،
 کیفرش دوزخ است که در آن ماندگار خواهد بود. 


کفر جحود


موضوع پژوهش


حقوق


الهیات و معارف اسلامی


فقه و الهیات


فقه و معارف اسلامی


رشته فقه


پروپزال


موضوع پروپزال


انکار ربوبیت


کفر نفاق


کفر انکار


کفر عناد


مذاهب خمسه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


چرا مرتد باید اعدام شود در حالیکه در دین اجبار نیست؟ …

چرا مرتد باید اعدام شود در حالیکه در دین اجبار نیست؟

نظر امام خمینی (ره) درباره منصور حلاج و صوفیه | …

دوستان آیا ما در حدی هستیم که به قضاوت دیگران بپردازیم ما درست است که باید در مسیر قرب ...

علی بن ابی‌طالب - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

علی به جز جنگ تبوک در تمام غزوهها شرکت داشت. او معمولاً علم‌دار سپاه محمد بود و در دو ...

الف - قرآن، انسانی و خطاپذیر است

دکتر عزیز اعجاز قرآن را در چه می دانند. بی انصافی می کنید دکتر جان. اگر قرآن معجزه نیست ...

جستار - تمدن‌سازی نوین اسلامی

جستار بیانات رهبری کلیدواژه تمدن‌سازی نوین اسلامی

بخش دوم آیین نامه های مصوب وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی ...

هدایت تلاشهای مردمی و جمعی در زمینه‌های تبلیغات فرهنگی و هنری و سیاسی در معابر و ...

علی بن ابی‌طالب - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

علی به جز جنگ تبوک در تمام غزوهها شرکت داشت. او معمولاً علم‌دار سپاه محمد بود و در دو ...

قرآن - مطالبی در مورد قرآن کریم

مطالبی در مورد قرآن کریم ... دیشب با یک جوانی صحبت می‌کردیم، گفت: خوب، یک ساعت به آخر ...

جشنواره علامه حلی(ره) - اسامی برگزیدگان دوره‌های …

اسامی برگزیدگان دوره‌های گذشته ... نام. نام خانوادگی. جنسیت. نام اثر. گروه علمی. استان

موسسه مطالعات و تدوین تاریخ اردبیل

این موسسه با شماره 341 به ثبت رسیده است و در زمینه تاریخ اردبیل در دوران های مختلف ...

نواری که ارکان نظام را به لرزه انداخت | محسن کدیور

نقد فقهی اعدامهای تابستان ۱۳۶۷ اعدام چند هزار زندانی در تابستان ۱۳۶۷ در تاریخ ایران ...

خارج فقه (کتاب الجهاد) - KHAMENEI.IR

مقدمه. بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا ...

خارج فقه (کتاب الجهاد) - KHAMENEI.IR

مقدمه. بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا ...بودجه و روشهاي تنظيم بودجه

جزوه ریاضی گسسته

کارت ویزیت لایه باز شیرینی سرافرم مخارج فاقد رسید

تولیدغذای آماده ونیمه آماده

مفاهیم پایه کامپیوتر

مفاهیم پایه کامپیوتر