دانلود رایگان


پرسشنامه ی سبک های اسنادی(ASQ) - دانلود رایگاندانلود رایگان ASQ شامل 48 سؤال است. در این پرسشنامه، هر مادهاز 1 تا 7 درجه بندی شده است. برای هر یک از 6 موقعیت مثبت، 1 پایین ترین رتبه و 7بالاترین یا بهترین گزینه برای بعد مثبت است.

دانلود رایگان

ASQ شامل 48 سؤال است. در این پرسشنامه، هر مادهاز 1 تا 7 درجه بندی شده است. برای هر یک از 6 موقعیت مثبت، 1 پایین ترین رتبه و 7بالاترین یا بهترین گزینه برای بعد مثبت است. برای 6 موقعیت منفی، نمره گذاری بهصورت معکوس است. بنابراین، برای موقعیت های منفی رتبه یک بالاترین یا بهترین گزینهو نمره 7 پایین ترین یا بدترین گزینه به حساب می آید. برای محاسبه نمره کل تجاربمثبت، ابتدا نمره های تمام موقعیت مثبت را با هم جمع می کنیم و بعد بر تعداد آن هاتقسیم می کنیم. بالاترین نمره تجارب مثبت 21 و کمترین آن 3 است. نمره کل برای رویدادهایمنفی با جمع کردن نمره های همه موقعیت های منفی و با تقسیم آن بر تعداد آن هامحاسبه می شود. بالاترین نمره برای رویدادهای منفی 3- و پایین ترین آن 21- است.برای محاسبه نمره کل رویدادها، نمره کل تجارب مثبت از نمره کل تجارب منفی کسر می شود.بهترین نمره برای کل رویدادها 18+ و بدترین آن نمره 18- است. همچنین سؤال شماره 1برای درک بهتر سؤالات دیگر است و در نمره گذاری استفاده نمی شود. به علاوه، سوالاتموقعیت های مثبت شماره های 1، 3، 6، 9، 10 و 12 و سؤالات موقعیت های منفی شماره های2، 4، 5، 7، 8 و 11 هستند. در واقع در این پرسشنامه نمرات وقایع مثبت و منفی بهطور مجزا محاسبه می شوند چرا که نمره پایین برای یک واقعه مثبت یک اسناد منفی استدر حالی که نمره پایین برای یک واقعه منفی یک اسناد مثبت است.


پرسشنامه


سبک


ASQ


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پرسشنامه ی سبک های اسنادی (ASQ) پترسون و …

پرسشنامه ی سبک های اسنادی (ASQ) پترسون و همکاران (1983) Attribution style questionnaire (ASQ) Peterson et al (1983 ...

پرسشنامه سبک های اسنادی (خوش بینی) (ASQ) …

پرسشنامه سبک های اسنادی (خوش بینی) (asq) ... به پرسشنامه سبک های اسنادی ... پرسشنامه های ...

پرسشنامه ی سبک های اسنادی(ASQ) - پرسشنامه ی شیوه ی

دیگر حوزه های زندگی تان ... شیوه اسناد فرد است و دارای ... - پرسشنامه ی شیوه ی زندگی

پرسشنامه ی سبک های اسنادی (ASQ) پترسون و …

پرسشنامه ی سبک های اسنادی (ASQ) پترسون و همکاران (1983) در 10 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

نرم افزار تبدیل بلوتوث گوشی به ابزاری حرفه ایکسب درآمد در ۷ روزنمونه سوالات تمامی نیمسالهای رشته حقوق درس حقوق اداری 2انواع کابل ها

وبسایت خود رابه یک مرکز درآمدتبدیل کنید