دانلود رایگان


کارآموزی رشته برق - دانلود رایگاندانلود رایگان 800x600 متقاضی شخصحقيقی یا حقوقی که برقراری انشعاب يا انشعابهای برق و يا تغيير در قدرت و يا درمشخصات انشعاب و يا انشعابهای موجود را درخواست کرده ولی هنوز درخواست

دانلود رایگان


متقاضی

شخصحقيقی یا حقوقی که برقراری انشعاب يا انشعابهای برق و يا تغيير در قدرت و يا درمشخصات انشعاب و يا انشعابهای موجود را درخواست کرده ولی هنوز درخواست وی انجامنگرفته باشد.


مشترک
مشترک عبارت است از: شخص حقيقی يا حقوقی که انشعاب يا انشعابهای مورد تقاضای وی،بر طبق مقررات برقرار شده باشد.


شرکت
شرکت عبارت است از: شرکت يا سازمانی که به موجب مقررات قانونی به کار توليد،انتقال و توزيع نيرو و يا بخشی از اين امور اشتغال داشته و برق متقاضی را تأمين می‌نمايد و متقاضی پس از برقراری انشعاب، مشترک آن می ‌گردد.


شبکه‌های فشار ضعيف عمومی

شبکه‌های فشار ضعيف عمومی عبارتند از: کليه خطوطهوايی يا زمينی و ساير تأسيسات فشار ضعيف که برای توزيع نيرو از پستهای عمومیتوزيع در معابر و گذرگاههای عمومی داير و معمولا" از طريق جعبه انشعاب ياجعبه تقسيم و يا به طور مستقيم به خطوط سرويس مربوط می ‌شوند و کلا" متعلق بهشرکت میباشند.

ولتاژ اوليه ، ولتاژ ثانويه

درهر پست ترانسفور ماتور ولتاژ بالاتر را ولتاژ اوليه و ولتاژ پايين تر را ولتاژثانويه می نامند.


شبکه های فشار قوی عمومی

شبکههای فشار قوی عمومی عبارتند از کليه خطوط هوايی يا زمينی و پستهای فشار قوی باولتاژهای 11 کيلوولت يا بيشتر که برحسب مورد برای انتقال يا توزيع نيروی برق دايرو کلا‌" متعلق به شرکت ميباشند. خطوط و پستهای هوايی يا زمينی با ولتاژهای 11، 20 و 33 کيلوولت به طور اخص شبکه‌های فشار متوسط ناميده می ‌شوند.


خطوطهوايی يا زمينی و پستهای با ولتاژهای 63 ، 66 و 132 کيلوولت به طور اخص شبکه‌هایفوق توزيع ناميده می ‌شوند. خطوط هوايی يا زمينی و پستهای با ولتاژهای 230 و 400کيلوولت به طور اخص شبکه‌های انتقال ناميده می ‌شوند.

فيدر

فيدرعبارت است ازمجموعه ای از وسايل قطع و وصل با ولتاژ اسمی معين که برای دريافت برقاز بالادست سيستم برق رسانی و تحويل آن به پايين دست سيستم تعبيه می‌گردد. فيدرهابه لحاظ شمول مفاد اين آيين‌نامه به شرح ذيل دسته بندی میشوند:


فيدر در مورد خط فشار متوسط خروجی از پست فوق توزيع عبارت است از تابلو و تجهيزاتآن که در اطاق ولتاژ فشار متوسط پست فوق توزيع قرار گرفته و خط فشار متوسط ازآنتغذيه می ‌گردد.


فيدر در مورد خط فشار متوسط انشعابی از خط موجود عبارت است از جداساز (سکسيونر)هوايی و يا يک سری قطع کننده که خط انشعابی از آن طريق تغذيه می‌شود.


فيدر در مورد خط فشار متوسط خروجی از پست توزيع زمينی عبارت است از تابلوی جداساز(سکسيونر) قابل قطع زير بار و يا تابلوی کليد (دژنکتور) که خط خروجی مذکور راتغذيه می ‌نمايد. فيدر فشار قوی ترانسفورماتور در پست زمينی عبارت است از تابلوی کليد (دژنکتور) و يا تابلو سکسيونر فيوزدار که ترانسفورماتور را به شبکه فشار قوی اتصالمی ‌دهد.


فيدردر مورد پست ترانسفورماتور توزيع هوايی عبارت است از مجموع قطع‌کننده‌ها وبرقگيرها که در محل اتصال خط فشار متوسط به ترانسفورماتور نصب می ‌شوند.


فيدردر مورد خطهای خروجی فشار ضعيف عبارت است از کليد يا کليد فيوز نصب شده در تابلویفشارضعيف پست ترانسفورماتور که از طريق آن برق فشارضعيف برای مصرف‌کننده (يا مصرفکنندگان) ارسال می ‌گردد.


چنانچه تابلوی فشار ضعيف دارای بيش از يک خط خروجی باشد، هر کليد فيوز منصوب درابتدای هر خط خروجی يک فيدر محسوب خواهد شد. در اين صورت بهای کليد کل اتوماتيک(کليد خروجی ترانسفورماتور) و قيمت تابلو را بايد به نسبت بين کليد فيوزهای خروجیموجود تقسيم کرد.


خطوط نيرورسانی

خطوط انتقال، فوق توزيع و توزيع که شبکه عمومی موجود را با ظرفيت کافی به نقطهتحويل متصل می ‌کنند خطوط نيرورسانی ناميده می ‌شوند.

خط سرويس (در شبکه فشار ضعيف)

خط سرويس عبارت است از بخشی از خطوط نيرورسانی که مقطع آن متناسب با قدرتانشعاب يا انشعابات متقاضی در نظر گرفته شده است و شبکه فشار ضعيف عمومی يا پستعمومی توزيع را به نقطه تحويل متصل می ‌کند. خطوط سرويس کلا" متعلق به شرکت ودر اختيار آن می ‌باشند.

وسايل اندازه گيری و کنترل

اين وسايل عبارتند از: کنتور يا کنتورها، فيوزها، ساعت فرمان و ساير ملحقات وکليه وسايل و دستگاههای مربوطه که به منظور محدود کردن يا سنجش مقدار توان و انرژیبرق (اکتيو و راکتيو) بر طبق قرارداد در نقطه تحويل نصب می ‌شوند و در اختيار شرکتمی ‌باشند. محل نصب اين وسايل در تمامی موارد توسط شرکت تعيين می ‌گردد.


دانلود کار آموزی


کاراموزی


دانلود پروژه


برق


کار اموزی برق


هیمورا


فروشگاه فروش فابل


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود تحقیق و مقاله کاراموزی پایان نامه پروژه های …

این سایت پروژه پاورپوینت پایان نامه گزارش کارآموزی پروژه های دانشجویی تحقیق مقاله

دانلود گزارش کارآموزی تاسیسات الکتریکی رشته برق

گزارش کارآموزی ای از رشته برق و الکترونیک درباره آشنایی با تاسیسات الکتریکی را برای ...

جزوه | مرجع دانلود رایگان جزوه و نمونه سوالات امتحانی - …

چکیده. این جزوه برای دانشجویان رشته مهندسی برق به ویژه گرایش قدرت بسیار مفید می باشد.

انجمن بهداشت حرفه ای ایران - گزارشات کارآموزی

کاربران در حال مشاهده این انجمن: 1 مهمان. صفحه‌ها (2): 1 2 بعدی » علامت گذاری به عنوان ...

مهندسی برق - parsproje.com

لیست گزارش های کارآموزی رشته مهندسی برق ... گزارش کارآموزی برق در اداره مخابرات " را و ...

وب سایت رسمی شرکت خدمات و تجارت بم خودرو

موقعیت شما: صفحه آغازین وب سایت شرکت خدمات و تجارت بم خودرو / استخدام / فرصتهای شغلی

گزارش کارآموزی مهندسی برق

بخش دانلود گزارش کارآموزی رشته مهندسی برق را گروه مهندسی برق دپارتمان فنی و مهندسی ...

دانلود تحقیق و پروژه های آماده دانشجویی - مقالات …

مقالات رایگان رشته علوم تربیتی ... مدیر . پایان نامه -تحقیق- مقاله -پاورپوینت -کارورزی و ...

دانلود تحقیق و مقاله کاراموزی پایان نامه پروژه های …

این سایت پروژه پاورپوینت پایان نامه گزارش کارآموزی پروژه های دانشجویی تحقیق مقاله

پروژه ها - دانلود جزوه، پروژه و پایان نامه های رایگان

دانلود رایگان انواع پایان نامه ها و مقالات و جزوات دانشگاهی تمامی رشته ها رشته های ...

پروژه دات کام - prozhe

مرجع دانلود رایگان تحقیق، مقاله و پروژه های دانشجویی

گزارش کارآموزی رشته برق - prozhe.com

عنوان گزارش کارآموزی : کارآموزی رشته برق – تابلوهای برق قالب بندی : Word قیمت : رایگان ...

معرفی رشته علوم تربیتی - beytoote.com

اخبارعلمي اخبارعلمي دانشجوی این رشته باید نسبت به محیط‌های آموزشی جامعه خود، دید ...

انجمن بهداشت حرفه ای ایران - گزارشات کارآموزی

کاربران در حال مشاهده این انجمن: 1 مهمان. صفحه‌ها (2): 1 2 بعدی » علامت گذاری به عنوان ...

پورتال موسسه آموزش عالی علامه رفیعی > صفحه اصلی

اطلاعیه ورزشی! محل برگزاری کارگاه عمومی (رشته کامپیوتر)! عدم برگزاری کلاس های اقای ...

پروژه دات کام - prozhe

مرجع دانلود رایگان تحقیق، مقاله و پروژه های دانشجویی

انجمن بهداشت حرفه ای ایران - گزارشات کارآموزی

کاربران در حال مشاهده این انجمن: 1 مهمان. صفحه‌ها (2): 1 2 بعدی » علامت گذاری به عنوان ...

دانلود گزارش کارآموزی تاسیسات الکتریکی رشته برق

گزارش کارآموزی ای از رشته برق و الکترونیک درباره آشنایی با تاسیسات الکتریکی را برای ...

دانلود گزارش کارآموزی تاسیسات الکتریکی رشته برق

گزارش کارآموزی ای از رشته برق و الکترونیک درباره آشنایی با تاسیسات الکتریکی را برای ...

پورتال موسسه آموزش عالی علامه رفیعی > صفحه اصلی

اطلاعیه ورزشی! محل برگزاری کارگاه عمومی (رشته کامپیوتر)! عدم برگزاری کلاس های اقای ...

گزارش کارآموزی مهندسی برق

بخش دانلود گزارش کارآموزی رشته مهندسی برق را گروه مهندسی برق دپارتمان فنی و مهندسی ...

معرفی رشته مهندسی دریایی - beytoote.com

یک مهندس کشتی یا دریانوردی به دلیل سفرهای دریایی گاه ماه ها در کنار خانوادهاش نیست.

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پروژه پایان نامه …

فروشگاه فایل دانلود پایان نامه خرید فایل پروژه تحقیق مقاله طرح توجیهی خرید و فروش ...

نوار زمان استخدام | استخدام

آخرین خبر ها. استخدام کارشناس بازرگانی خارجی در ساوه-شهرک صنعتی کاوه; استخدام کارمند ...

پروژه دات کام - prozhe

مرجع دانلود رایگان تحقیق، مقاله و پروژه های دانشجویی

خرید و دانلود پایان نامه الکترونیک پایان نامه های برق ...

فروشگاه پايان نامه هاي مهندسي برق و الکترونيک و مخابرات

ایران پروژه - دانلود پروژه و گزارشهای کارآموزی

کارآموزی در مهد کودک کیانا – رشته مدیریت مراکز مهدکودکها و پیش دبستانی مواردی را که ...

بانک مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی : میهن ترجمه

تازه ترین مقالات. مقاله ترجمه شده رشته اقتصاد 2017 میلادی; استرس کار حسابرسان چطور روی ...

امنیت شبکه های بی سیم

دانلود مقاله رایگان طرح درس روزانه ریاضی

نرم افزار متره

نرم افزار متره

دانلود کامپوننت خبرنامه ACYMAILING

حسابداری 146. حسابداری سبز و چشم انداز 20 ساله ی آن

نقشه منطقه 3 اصفهان با فرمت cadبزرگترین سلول ها

نرم افزار بهینه سازی برش پانل و پروفیل